रविवारी एप्रिल 16, 2023प्रायश्चित्त सिद्धांत

SubjectDoctrine Of Atonement

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: मत्तय 9: 13

"मला यज्ञपशूंची अर्पणे नकोत, तर दया हवी. मी नीतिमान लोकांना नव्हे, तर पापी लोकांना बोलावण्यास आलो आहे." — ख्रिस्त येशूGolden Text: Matthew 9 : 13

I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.”— Christ Jesus
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: लूक 18: 9-14 • लूक 5: 24 • लूक 15: 10


9     अशा लोकांना जे स्वत:नीतिमान असल्याचा अभिमान बाळगत होते व इतरांना कमी लेखत होते, अशा लोकांसाठी येशूने ही गोष्ट सांगितली.

10     दोघे जण प्रार्थना करावयास वर मंदिरात गेले. एक परुशी होता व दुसरा जकातदार होता.

11     परुशी उभा राहिला व त्याने अशी प्रार्थना केली, हे देवा, मी तुझे उपकार मानतो कारण, इतर लोकांसारखा म्हणजे चोर, फसविणारा, व्यभिचारी व या जकातदारासरखा मी नाही.

12     उलट मी आठवड्यातून दोनदा उपास करतो, व माझ्या सर्व उत्पन्राचा दहावा भाग देतो.

13     परंतु जकातदार दूर अंतरावर उभा राहिला व आपले डोळे स्वर्गाकडे वर न उचलता आपली छाती बडवीत म्हणाला, हे देवा, मज पापी माणसावर दया कर!’

14     मी तुम्हांला सांगतो हा मनुष्य, त्या दुसऱ्याया माणसापेक्षा नितीमान ठरुन घरी गेला. कारण जो कोणी स्वत:ला उंच करतो त्याला नीच केले जाईल आणि जो कोणी स्वत:ला नीच करतो त्याला उंच केले जाईल.

24     मनुष्याच्या पुत्राला पृथ्वीवर पापांची क्षमा करण्याचा अधिकार आहे.

10     त्याचप्रमाणे पश्चात्ताप करणाऱ्या एका पाप्याबद्दल देवाच्या दूतासमोर आनंद होतो हे मी तुम्हांस सांगतो.

Responsive Reading: Luke 18 : 9-14Luke 5 : 24Luke 15 : 10

9.     And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous, and despised others:

10.     Two men went up into the temple to pray; the one a Pharisee, and the other a publican.

11.     The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee, that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican.

12.     I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess.

13.     And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me a sinner.

14.     I tell you, this man went down to his house justified rather than the other: for every one that exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.

24.     The Son of man hath power upon earth to forgive sins.

10.     Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth.धडा उपदेशबायबल पासून


1. यशया 55: 7

7     दुष्टांनी दुष्टपणाने जगणे थांबवावे. त्यांनी वाईट विचार सोडून द्यावे. त्यांनी परमेश्वराला शरण यावे. मग परमेश्वर त्यांचे दु:ख हलके करील. आमचा देव क्षमाशील आहे म्हणून त्यांनी परमेश्वराला शरण जावे.

1. Isaiah 55 : 7

7     Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon.

2. स्तोत्रसंहिता 51: 10, 13, 16, 17, 19 (से ,)

10     देवा माझ्यात पवित्र ह्दय निर्माण कर. माझा आत्मा पुन्हा बलशाली कर.

13     पापी लोकांनी कसे राहावे अशी तुझी इच्छा आहे त्याप्रमाणे मी त्यांना शिकवीन. आणि ते तुझ्याकडे परत येतील देवा, मला खुनी समजू नकोस.

16     तुला बळी नको आहेत. तुला नको असणारे बळी मी देणार नाही.

17     देवाला हवी असलेला बळी म्हणजे विदीर्ण झालेला आत्मा होय. देवा, तू चिरडले गेलेल्या आणि विदीर्ण झालेल्या ह्दयाकडे पाठ फिरवणार नाहीस.

19     नंतर तू चांगले बळी उपभोगू शकशील आणि होमार्पणे ही तू उपभोगशील.

2. Psalm 51 : 10, 13, 16, 17, 19 (to ,)

10     Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

13     Then will I teach transgressors thy ways; and sinners shall be converted unto thee.

16     For thou desirest not sacrifice; else would I give it: thou delightest not in burnt offering.

17     The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.

19     Then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness,

3. नीतिसूत्रे 3: 1, 3, 11 (तिरस्कार), 12

1     मुला, माझी शिकवण विसरु नकोस. मी तुला ज्या गोष्टी करायला सांगतो त्या लक्षात ठेव.

3     प्रम करणे कधी सोडू नकोस. नेहमी इमानदार आणि प्रामाणिक राहा. या गोष्टी तुझाच एक घटक बनव. त्यांना तुझ्या मानेभोवती बांध. त्या गोष्टी तुझ्या हृदयावर कोर.

11     ... पण या शिक्षेमुळे तू रागावू नकोस. त्यापासून शिकायचा प्रयत्न कर.

12     कारण परमेश्वर ज्यांच्यावर प्रेम करतो त्यांनाच सुधारतो. होय, मुलावर प्रेम करणाऱ्या व त्याला शिक्षा करणाऱ्या बापासारखा देव आहे.

3. Proverbs 3 : 1, 3, 11 (despise), 12

1     My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:

3     Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:

11     …despise not the chastening of the Lord; neither be weary of his correction:

12     For whom the Lord loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.

4. 1 योहान 2: 1 (आणि)-3

1     माझ्या प्रिय मुलांनो, तुम्ही पाप करु नये यासाठी मी तुम्हांला या गोष्टी लिहीत आहे, पण जर एखादा पाप करतो तरपित्याकडे आमच्या वतीने विनवणी करणारा मध्यस्थ आमच्याकडे आहे. तो येशू ख्रिस्त आहे, जो नीतिमान आहे.

2     तोअर्पण आहे जो आमचे पाप आमच्यापासून काढून घेतो आणि केवळ आमचेच पाप नव्हे तर सगळ्या जगाचे पाप काढून घेतो.

3     जर आम्ही त्याच्या आज्ञा पाळतो तर हाच मार्ग आहे ज्याविषयी आम्हाला खात्री आहे की, आम्ही देवाला खऱ्या अर्थानेओळखले आहे.

4. I John 2 : 1 (And)-3

1     And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:

2     And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.

3     And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.

5. मत्तय 22: 37 (से म्हणाला), 37 (तू)-40

37     येशूने उत्तर दिले... प्रभु तुमचा देव याजवर प्रीति करा तुम्ही त्याजवर पूर्ण हृदयाने, पूर्ण जिवाने, पूर्ण मनाने प्रीती करा.

38     ही पहिली आणि मोठी आज्ञा आहे.

39     हिच्यासारखी दुसरी एक आहे: जशी आपणावर तशी इतरांवर प्रीति करा.

40     सर्व नियमशास्त्र आणि संदेष्ट्यांचे लिखाण या दोन आज्ञांवरच अवलंबून आहे.

5. Matthew 22 : 37 (to said), 37 (Thou)-40

37     Jesus said … Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

38     This is the first and great commandment.

39     And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

40     On these two commandments hang all the law and the prophets.

6. मत्तय 23: 13, 23 (तुम्ही पैसे द्या), 28, 37 (तू), 39

13     अहो, परूश्यांनो आणि नियमशास्त्राच्या शिक्षकांनो, हाय, तुम्ही ढोंगी आहात! तुम्ही स्वर्गाच्या राज्याचा रस्ता लोकांसाठी खुला ठेवीत नाहीत. तुम्ही स्वत: तर आत जात नाहीच पण जे आत जाण्याचा प्रयत्न करतात त्यांनाही आत जाऊ देत नाहीत.

23     ... तुमचे जे काही आहे त्याचा दशांश तुम्ही देवाला देता- पुदिना, शेप, जिरे यांचा देखील दंशाश देता. पण नियमशास्त्राच्या महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे- न्यायाने वागणे, दया दाखविणे व प्रामाणिकपणे वागणे हे तुम्ही पाळत नाही. या गोष्टी तुम्ही केल्या पाहिजेत व तसेच इतरही केल्या पाहिजेत.

28     तुमचेही तसेच आहे. लोक तुमच्याकडे पाहतात आणि तुम्ही चांगले आहात असे त्यांना वाटते. पण तुम्ही आतून ढोंग व दुष्टपणा यांनी भरला आहात.

37     ... तू संदेष्ट्यांना जिवे मारतेस. देवाने तुझ्याकडे पाठविलेल्या लोकांना दगडमार करतेस. कोंबडी जशी आपल्या पिल्लांना पंखाखाली एकवटते तसे तुझ्यातील लोकांना एकवटण्याचा पुष्कळ वेळा मी प्रयत्न केला पण तू मला तसे करू दिले नाहीस.

39     असे म्हणेपर्यत तू मला पाहणार नाहीस.

6. Matthew 23 : 13, 23 (ye pay), 28, 37 (thou), 39

13     But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.

23     …ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

28     Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity.

37     …thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!

39     For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.

7. लूक 7: 37-40 (से 1st .), 44 (पहा)-48

37     तेथे त्या गावात एक स्त्री होती, ती पापी होती, जेव्हा तिला समजले की, येशू परुश्याच्या घरी जेवत आहे, तेव्हा तिने सुगंधी तेलाचे एक अलावास्त्र भांडे आणले.

38     ती त्याच्या पाठीमागे पायाशी उभी राहून रडत होती, ती आपल्या आसवांनी त्याचे पाय भिजवू लागली. नंतर तिने ते आपल्या केसांनी पुसले, त्याच्या पायाचे मुके घेतले व त्यावर सुगंधी तेल ओतले.

39     ज्या परुश्याने हे आमंत्रण दिले होते त्याने ते पाहिले आणि तो स्वत:शी म्हणाला, जर हा मनुष्य संदेष्टा असता, तर ही कोण व कशा प्रकारची स्त्री आपल्या पायाला स्पर्श करीत आहे, हे त्याला कळले असते!

40     येशू त्याला म्हणाला, शिमोना, मला तुला काही सांगायचे आहे. त्याने उत्तर दिले, सांगा गुरुजी.

44     तो स्त्रीकडे वळून शिमोनाला म्हणाला, तू ही स्त्री पाहतोस काय? मी तुझ्या घरी आलो तेव्हा माझे पाय धुण्यास तू मला पाणी दिले नाहीस. परंतु हिने माझे पाय अंश्रूंनी ओले केले. ते तिने केसांनी पुसले.

45     तू मला साधे शुभेच्छालिंगन सुध्दा दिले नाहीस, पण मी आत आल्यापासून तिने माझ्या पायाचे मुके घेण्याचे थांबवले नाही.

46     तू माझ्या डोक्याला तेल लावले नाही, परंतु होने माझ्या पायावर सुगंधी तेल ओतले.

47     यासाठी मी तुला सांगतो की तिच्या अनेक पापांची क्षमा झाली आहे. हे स्पष्ट आहे कारण तिने विपुल प्रेम दाखविले आहे. परंतु ज्याला कमी माफ केले आहे तो कमी प्रेम करतो.

48     तेव्हा तो तिला म्हणाला, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे.

7. Luke 7 : 37-40 (to 1st .), 44 (Seest)-48

37     And, behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee’s house, brought an alabaster box of ointment,

38     And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.

39     Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him: for she is a sinner.

40     And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee.

44     Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head.

45     Thou gavest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet.

46     My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed my feet with ointment.

47     Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, the same loveth little.

48     And he said unto her, Thy sins are forgiven.

8. तीताला 2: 11-14

11     कारण सर्व माणसांना देवाची तारक कृपा प्रगट झाली आहे.

12     ती आम्हाला शिकविते की, आपण अभक्ति व ऐहिक गोष्टींची हाव यांचा नकार करावा आणि या सध्याच्या जगात आपण सुज्ञपणाने व नीतीने वागावे, व देवाप्रती आपली भक्ती प्रकट करावी.

13     आणि आपली धन्य आशा म्हणजे आपला महान देव व आपला तारणारा येशू ख्रिस्त याच्या गौरवी प्रकट होण्याच्या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहावी.

14     त्याने स्वत:ला आमच्यासाठी दिले यासाठी की सर्व दुष्टतेपासून त्याने खंडणी भरून आम्हांस सोडवावे व चांगली कृत्ये करण्यासाठी आवेशी असलेले असे जे केवळ आपले लोक त्यांना स्वत:साठी शुद्ध करावे.

8. Titus 2 : 11-14

11     For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,

12     Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;

13     Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;

14     Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.

9. 1 योहान 1: 5-9

5     आणि हा संदेश आहे जो आम्ही येशू ख्रिस्ताकडून ऐकला आहे आणि जो आम्ही तुम्हाला घोषित करीत आहोत. देव प्रकाशआहे आणि त्याच्यामध्ये मुळीच अंधार नाही.

6     जर आम्ही म्हणतो की, आमची देवाबरोबर सहभागिता आहे पण पापाच्या अंधारामध्ये आम्ही राहतो तर आम्ही खोटेबोलत आहोत व आम्ही सत्याला अनुसरत नाही.

7     पण जर आम्ही प्रकाशात चालतो, जसा देव प्रकाशात आहे तर आमचीविश्वासणारे या नात्याने एकमेकांबरोबर सहभागिता आहे. आणि देवाचा पुत्र येशू याचे रक्त आम्हाला सर्व पापांपासून शुद्धकरते.

8     जर आम्ही असे म्हणतो की, आमच्यामध्ये कोणतेही पाप नाही, तर आम्ही स्वत:ला फसवीत आहोत. आणिआमच्यामध्ये सत्य नाही.

9     जर आम्ही आमची पापे कबूल करतो, तर आमच्या पापांपासून आम्हांला क्षमा करण्यास देवविश्वासू व न्यायी आहे. आणि आमच्या सर्व अनीतीपासून तो आम्हाला शुद्ध करतो.

9. I John 1 : 5-9

5     This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.

6     If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:

7     But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.

8     If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.

9     If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.

10. याकोब 4: 7 (से 1st .), 8, 10

7     म्हणून स्वत:ला देवाच्या स्वाधीन करा. सैतानाला विरोध करा. आणि तो तुमच्यापासून पळून जाईल.

8     देवाजवळ या, आणि तो तुमच्याजवळ येईल. पाप्यांनो, तुमचे हात स्वच्छ करा. आणि तुमची अंत:करणे शुद्ध करा, जे तुम्ही द्विबुद्धीचे आहात.

10     तुम्ही प्रभूसमोर नम्र व्हा म्हणजे तो तुम्हांला उच्च स्थान देईल.

10. James 4 : 7 (to 1st .), 8, 10

7     Submit yourselves therefore to God.

8     Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.

10     Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.

11. मत्तय 5: 8

8     जे अंत:करणाचे शुद्ध ते धन्य कारण ते देवाला पाहतील.

11. Matthew 5 : 8

8     Blessed are the pure in heart: for they shall see God.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 18 : 1-5

प्रायश्चित्त हे देवाशी माणसाच्या ऐक्याचे उदाहरण आहे, ज्याद्वारे मनुष्य दैवी सत्य, जीवन आणि प्रेम प्रतिबिंबित करतो. नाझरेथच्या येशूने पित्याशी मनुष्याची एकता शिकवली आणि प्रदर्शित केली आणि यासाठी आम्ही त्याला अंतहीन श्रद्धांजली देतो.

1. 18 : 1-5

Atonement is the exemplification of man's unity with God, whereby man reflects divine Truth, Life, and Love. Jesus of Nazareth taught and demonstrated man's oneness with the Father, and for this we owe him endless homage.

2. 19 : 6-11, 17-24

येशूने माणसाला प्रेमाची खरी जाणीव देऊन, येशूच्या शिकवणुकीतील दैवी तत्त्व देऊन, माणसाला देवाशी समेट करण्यात मदत केली आणि प्रेमाची ही खरी जाणीव माणसाला आत्म्याच्या नियमाने पदार्थ, पाप आणि मृत्यू यापासून मुक्त करते. दैवी प्रेमाचा नियम.

पश्चात्तापाची आणि दुःखाची प्रत्येक वेदना, सुधारणेसाठी प्रत्येक प्रयत्न, प्रत्येक चांगले विचार आणि कृती, आपल्याला येशूचे पापाचे प्रायश्चित्त समजून घेण्यास आणि त्याच्या परिणामकारकतेस मदत करेल; परंतु जर पापी प्रार्थना करत राहिला आणि पश्चात्ताप करतो, पाप करतो आणि खेद करतो, तर त्याला प्रायश्चित्त मध्ये थोडासा वाटा असतो - देवासोबतच्या एकात्मतेमध्ये - कारण त्याच्याकडे व्यावहारिक पश्चात्तापाचा अभाव असतो, ज्यामुळे हृदय सुधारते आणि मनुष्याला सक्षम बनवते. शहाणपणाची इच्छा पूर्ण करा.

2. 19 : 6-11, 17-24

Jesus aided in reconciling man to God by giving man a truer sense of Love, the divine Principle of Jesus' teachings, and this truer sense of Love redeems man from the law of matter, sin, and death by the law of Spirit, — the law of divine Love.

Every pang of repentance and suffering, every effort for reform, every good thought and deed, will help us to understand Jesus' atonement for sin and aid its efficacy; but if the sinner continues to pray and repent, sin and be sorry, he has little part in the atonement, — in the at-one-ment with God, — for he lacks the practical repentance, which reforms the heart and enables man to do the will of wisdom.

3. 23 : 4-5

प्रायश्चितासाठी पापकर्त्याच्या बाजूने सतत आत्मदहन आवश्यक आहे.

3. 23 : 4-5

The atonement requires constant self-immolation on the sinner's part.

4. 2 : 5 ()-7

…धार्मिकतेनंतर उपाशी असलेली इच्छा आपल्या पित्याने आशीर्वादित केली आहे आणि ती आपल्याकडे परत येत नाही.

4. 2 : 5 (the)-7

…the desire which goes forth hungering after righteousness is blessed of our Father, and it does not return unto us void.

5. 4 : 3-9, 12-16

आपल्याला सर्वात जास्त गरज आहे ती कृपेत वाढ होण्याच्या उत्कट इच्छेची प्रार्थना, जी सहनशीलता, नम्रता, प्रेम आणि चांगल्या कृतींमध्ये व्यक्त केली जाते. आपल्या सद्गुरूच्या आज्ञा पाळणे आणि त्याच्या उदाहरणाचे अनुसरण करणे, हेच त्याच्यावरचे आपले ऋण आहे आणि त्याने केलेल्या सर्व गोष्टींबद्दल आपल्या कृतज्ञतेचा एकमेव योग्य पुरावा आहे.

नेहमी चांगले राहण्याची नेहमीची धडपड ही अखंड प्रार्थना आहे. त्याचे हेतू त्यांनी आणलेल्या आशीर्वादांमध्ये प्रकट होतात, - आशीर्वाद जे ऐकण्यायोग्य शब्दांत कबूल केले जात नसले तरी, प्रेमाचे भागीदार बनण्याची आपली पात्रता प्रमाणित करतात.

5. 4 : 3-9, 12-16

What we most need is the prayer of fervent desire for growth in grace, expressed in patience, meekness, love, and good deeds. To keep the commandments of our Master and follow his example, is our proper debt to him and the only worthy evidence of our gratitude for all that he has done.

The habitual struggle to be always good is unceasing prayer. Its motives are made manifest in the blessings they bring, — blessings which, even if not acknowledged in audible words, attest our worthiness to be partakers of Love.

6. 40 : 25-26 (से मास्टर)

आपला स्वर्गीय पिता, दैवी प्रेम, मागणी करतो की सर्व पुरुषांनी आपल्या स्वामीच्या उदाहरणाचे अनुसरण केले पाहिजे ....

6. 40 : 25-26 (to Master)

Our heavenly Father, divine Love, demands that all men should follow the example of our Master … .

7. 597: 5-11 (से 1st.)

महान नाझरेन, तो जितका पराक्रमी होता तितकाच नम्र होता, त्याने ढोंगीपणाला फटकारले, ज्याने भौतिक पद्धतींवर आशीर्वादासाठी लांबलचक विनवण्या केल्या, परंतु गुन्ह्याला झाकून टाकले, विचारात अव्यक्त, जे कृतीत उतरण्यास आणि देवाच्या अभिषिक्तांना वधस्तंभावर खिळण्यासाठी तयार होते. येशूचे हौतात्म्य हे परुशीवादाचे शेवटचे पाप होते.

7. 597 : 5-11 (to 1st .)

The great Nazarene, as meek as he was mighty, rebuked the hypocrisy, which offered long petitions for blessings upon material methods, but cloaked the crime, latent in thought, which was ready to spring into action and crucify God's anointed. The martyrdom of Jesus was the culminating sin of Pharisaism.

8. 592 : 27-28

परश्या. शारीरिक आणि कामुक विश्वास; स्वत: ची धार्मिकता; व्यर्थता ढोंगीपणा

8. 592 : 27-28

Pharisee. Corporeal and sensuous belief; self-righteousness; vanity; hypocrisy.

9. 362 : 1-7

ल्यूकच्या गॉस्पेलच्या सातव्या अध्यायात असे म्हटले आहे की येशू एकेकाळी सायमन नावाच्या एका विशिष्ट परुश्याचा सन्माननीय पाहुणा होता, जरी तो शिमोन शिष्यापेक्षा अगदी वेगळा होता. ते मांसाहार करत असताना, एक असामान्य घटना घडली, जणू ओरिएंटल उत्सवाच्या दृश्यात व्यत्यय आणण्यासाठी. एक "विचित्र स्त्री" आत आली.

9. 362 : 1-7

It is related in the seventh chapter of Luke's Gospel that Jesus was once the honored guest of a certain Pharisee, by name Simon, though he was quite unlike Simon the disciple. While they were at meat, an unusual incident occurred, as if to interrupt the scene of Oriental festivity. A "strange woman" came in.

10. 363 : 8-9 (से .), 21 (आणि)-26

येशूने त्या स्त्रीला नाकारले का? त्याने तिची आराधना टाळली का? नाही! त्याने तिच्याकडे सहानुभूतीने पाहिले.

…आणि म्हणून सर्वांसाठी हा धडा घरी आणला, त्या स्त्रीला त्या उल्लेखनीय घोषणा देऊन, "तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे."

अशाप्रकारे त्याने तिच्या दैवी प्रेमाचे ऋण का सारांशित केले? तिने पश्चात्ताप केला होता आणि सुधारला होता आणि त्याच्या अंतर्दृष्टीने हा न बोललेला नैतिक उठाव ओळखला होता का?

10. 363 : 8-9 (to .), 21 (and)-26

Did Jesus spurn the woman? Did he repel her adoration? No! He regarded her compassionately.

…and so brought home the lesson to all, following it with that remarkable declaration to the woman, "Thy sins are forgiven."

Why did he thus summarize her debt to divine Love? Had she repented and reformed, and did his insight detect this unspoken moral uprising?

11. 364 : 8-12, 16-19, 25-28

अशा अतुलनीय स्नेह, परश्याचा आदरातिथ्य किंवा मॅग्डालेनचा पश्चात्ताप यापेक्षा जास्त श्रद्धांजली कोणती होती? या प्रश्नाचे उत्तर येशूने आत्म-धार्मिकतेला फटकारून आणि पश्चात्ताप करणार्‍यांच्या मुक्ततेची घोषणा करून दिले.

येथे एक गंभीर प्रश्न सुचविला आहे, जो या युगाच्या गरजांपैकी एकाने सूचित केलेला प्रश्न आहे. भौतिक पुराणमतवादाद्वारे आणि वैयक्तिक श्रद्धांजलीसाठी सायमनने तारणहार शोधल्याप्रमाणे ख्रिश्चन शास्त्रज्ञ सत्याचा शोध घेतात का?

दुसरीकडे, या स्त्रीप्रमाणेच ते सत्याबद्दल, किंवा ख्रिस्ताबद्दल, त्यांच्या खऱ्या पश्‍चात्तापाद्वारे, त्यांच्या तुटलेल्या अंतःकरणाद्वारे, नम्रतेने आणि मानवी प्रेमाने व्यक्‍त करून दाखवतात का?

11. 364 : 8-12, 16-19, 25-28

Which was the higher tribute to such ineffable affection, the hospitality of the Pharisee or the contrition of the Magdalen? This query Jesus answered by rebuking self-righteousness and declaring the absolution of the penitent.

Here is suggested a solemn question, a question indicated by one of the needs of this age. Do Christian Scientists seek Truth as Simon sought the Saviour, through material conservatism and for personal homage?

On the other hand, do they show their regard for Truth, or Christ, by their genuine repentance, by their broken hearts, expressed by meekness and human affection, as did this woman?

12. 40 : 8-12

दैवी विज्ञान संतुलन समायोजित करते जसे येशूने ते समायोजित केले. ज्या पापाला दंड होतो ते प्रथम काढून टाकूनच विज्ञान दंड काढून टाकते. ही माझी दैवी क्षमेची भावना आहे, ज्याचा अर्थ मी समजतो की पापाचा नाश करण्याची देवाची पद्धत आहे.

12. 40 : 8-12

Divine Science adjusts the balance as Jesus adjusted it. Science removes the penalty only by first removing the sin which incurs the penalty. This is my sense of divine pardon, which I understand to mean God's method of destroying sin.

13. 447 : 30 ()-7

पापी पहिला दगड टाकायला घाबरतो. तो दुष्टपणा अवास्तव आहे असे म्हणू शकतो, परंतु हे जाणून घेण्यासाठी त्याने त्याचे विधान प्रदर्शित केले पाहिजे. वाईटाचे कोणतेही दावे नाहीत असे मानणे आणि तरीही त्यांचे लाड करणे, हा नैतिक अपराध आहे. अंधत्व आणि स्वधर्म अधर्माला चिकटून राहतात. जेव्हा पब्लिकनचा आक्रोश प्रेमाच्या महान हृदयापर्यंत गेला तेव्हा त्याने त्याची नम्र इच्छा जिंकली. जे वाईट शरीराच्या इंद्रियांना प्राप्त होते, परंतु हृदय ज्याची निंदा करते, त्याला पाया नसतो. पण जर दुष्कर्म निंदनीय असेल तर ते निर्विवाद आणि पालनपोषण केले जाते.

13. 447 : 30 (A)-7

A sinner is afraid to cast the first stone. He may say, as a subterfuge, that evil is unreal, but to know it, he must demonstrate his statement. To assume that there are no claims of evil and yet to indulge them, is a moral offence. Blindness and self-righteousness cling fast to iniquity. When the Publican's wail went out to the great heart of Love, it won his humble desire. Evil which obtains in the bodily senses, but which the heart condemns, has no foundation; but if evil is uncondemned, it is undenied and nurtured.

14. 240 : 27-4

इंद्रियातील चुका पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करताना, सर्व त्रुटी शेवटी सत्याच्या अधीन होईपर्यंत, पूर्ण आणि प्रामाणिकपणे अत्यंत मोबदला द्यावा लागेल. पापाची मजुरी देण्याच्या दैवी पध्दतीमध्ये एखाद्याच्या फुशारक्या दूर करणे आणि इंद्रिय आणि आत्मा यांच्यात विभागणी कशी करावी हे अनुभवातून शिकणे समाविष्ट आहे.

"ज्यावर प्रभु प्रेम करतो तो शिक्षा देतो." जो देवाची इच्छा किंवा दैवी विज्ञानाच्या मागण्या जाणतो आणि त्यांचे पालन करतो, तो ईर्ष्याचा शत्रुत्व पत्करतो; आणि जो देवाची आज्ञा मानण्यास नकार देतो, त्याला प्रेमाने शिक्षा दिली जाते.

14. 240 : 27-4

In trying to undo the errors of sense one must pay fully and fairly the utmost farthing, until all error is finally brought into subjection to Truth. The divine method of paying sin's wages involves unwinding one's snarls, and learning from experience how to divide between sense and Soul.

"Whom the Lord loveth He chasteneth." He, who knows God's will or the demands of divine Science and obeys them, incurs the hostility of envy; and he who refuses obedience to God, is chastened by Love.

15. 323 : 6-9

प्रेमाच्या आरोग्यदायी शिक्षांद्वारे, आम्हाला नीतिमत्ता, शांती आणि शुद्धतेकडे वाटचाल करण्यास मदत केली जाते, जे विज्ञानाच्या खुणा आहेत.

15. 323 : 6-9

Through the wholesome chastisements of Love, we are helped onward in the march towards righteousness, peace, and purity, which are the landmarks of Science.

16. 324 : 4-6

इंद्रिय आणि आत्मशुद्धी हा प्रगतीचा पुरावा आहे. "धन्य अंतःकरणातील शुद्ध: कारण ते देवाला पाहतील."

16. 324 : 4-6

The purification of sense and self is a proof of progress. "Blessed are the pure in heart: for they shall see God."

17. 21 : 4-5

हे सत्य आणि प्रेमासोबत एकमेकात आमचा भाग आहे.

17. 21 : 4-5

This is having our part in the at-one-ment with Truth and Love.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████