रविवारी एप्रिल 11, 2021पाप, रोग आणि मृत्यू वास्तविक आहेत?

SubjectAre Sin, Disease, and Death Real?

गोल्डन मजकूर: सोनेरी मजकूर: स्तोत्रसंहिता 91 : 9, 10

"कारण तुम्ही परमेश्वरावर विश्वास ठेवता. परात्पर देवाला तुम्ही तुमची सुरक्षित जागा बनवले आहे. तुमचे काहीही वाईट होणार नाही. तुमच्या घरात रोगराई असणार नाही."Golden Text:

Psalm 91 : 9, 10

Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the most High, thy habitation; there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.
PDF Downloads:


धड्याच्या ऑडिओसाठी येथे क्लिक करा

YouTube यू ट्यूबवर ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी वाचन: स्तोत्रसंहिता 91 : 11-16


11     देव तुमच्यासाठी त्याच्या दूतांना आज्ञा देईल आणि तुम्ही जिथे जिथे जाल तिथे ते तुमचे रक्षण करतील.

12     तुम्हाला दगडाची ठेच लागू नये म्हणून ते त्यांच्या हातांनी तुम्हाला धरतील.

13     तुमच्याजवळ सिंहावरुन आणि विषारी सापांवरुन चालण्याची शक्ती असेल.

14     परमेश्वर म्हणतो, “जर एखादा माणूस माझ्यावर विश्वास ठेवेल, तर मी त्याचे तारण करीन. जे माझे अनुयायी माझी उपासना करतात त्यांचे मी रक्षण करतो.

15     माझे भक्त मला मदतीसाठी हाक मारतात आणि मी त्यांना ओ देतो. ते संकटात असतील तेव्हा मी त्यांच्याजवळ असेन. मी त्यांची सुटका करीन आणि त्यांना मान देईन.

16     मी माझ्या भक्तांना खूप आयुष्य देईन.” आणि त्यांना वाचवीन.

Responsive Reading:

Psalm 91 : 11-16

11.     For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.

12.     They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.

13.     Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion and the dragon shalt thou trample under feet.

14.     Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.

15.     He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.

16.     With long life will I satisfy him, and shew him my salvation.धडा उपदेशबायबल पासून


1. उत्पत्ति 1: 1, 26 (पासून :), 27, 28 (पासून :), 31 (पासून 1st.)

1     देवाने आकाश व पृथ्वी निर्माण केली.

26     मग देव बोलला, आपण आपल्या प्रतिरूपाचा आपल्या सारखा मनुष्य निर्माण करु; समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, सर्व वनपशू, मोठी जनावरे व जमिनीवर सरपटणारे सर्व लहान प्राणी यांच्यावर ते सत्ता चालवितील.

27     तेव्हा देवाने आपल्या प्रतिरुपाचा मनुष्य निर्माण केला; देवाचे प्रतिरुप असा तो निर्माण केला; नर व नारी अशी ती निर्माण केली.

28     देवाने त्यांना आशीर्वाद दिला; देव त्यांना म्हणाला, फलद्रूप व्हा, बहुगुणित व्हा आणि पृथ्वी पून टाका; ती आपल्या सत्तेखाली आणा; समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी आणि पृथ्वीवर फिरणारा प्रत्येक सजीव प्राणी यांवर सत्ता चालवा.

31     आपण केलेले सर्वकाही फार चांगले आहे असे देवाने पाहिले.संध्याकाळ झाली व नंतर सकाळ झाली. हा झाला सहावा दिवस.

1. Genesis 1 : 1, 26 (to :), 27, 28 (to :), 31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness:

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it:

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. स्तोत्रसंहिता 68 : 20

20     तो आपला देव आहे आपल्याला तारणारा तोच तो देव आहे. परमेश्वर, आपला देव आपल्याला मरणापासून वाचवतो.

2. Psalm 68 : 20

20     He that is our God is the God of salvation; and unto God the Lord belong the issues from death.

3. योहान 8: 1-11

1     येशू जैतुनाच्या डोंगरावरनिघून गेला.

2     दुसऱ्या दिवशी सकाळीच येशू परत मंदिरात गेला. सर्व लोक येशूकडे आले. येशू बसला आणि त्याने लोकांना शिक्षण दिले.

3     नियमशास्त्राचे शिक्षक व परुशी एका स्त्रीला घेऊन तेथे आले. त्या स्त्रीला व्यभिचाराचे पाप करताना पकडले होते. या यहूदी लोकांनी त्या स्त्रीला बळजबरीने लोकांपुढे उभे केले.

4     ते येशूला म्हणाले ‘गुरूजी, जो हिचा नवरा नाही, अशा माणसाशी व्यभिचार करताना ह्या स्त्रीला पकडले.

5     मोशेच्या नियमशस्त्रात अशी आज्ञा दिलेली आहे की, असे कर्म करणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला आम्ही धोंडमार करुन जिवे मारले पाहिजे. आम्ही काय करावे असे तुमचे मत आहे?

6     येशूला पेचात पकडावे म्हणून यहूदी लोकांनी हा प्रश्न विचारला होता. काही तरी चुकीचे बोलताना येशूला धरावे अशी त्यांची इच्छा होती. म्हणजे मग त्यांना येशूवर आरोप ठेवता आला असता. पण येशूने गुडघे टेकले व आपल्या बोटाने जमिनीवर लिहू लागला.

7     हूदी पुढारी येशूला प्रश्न विचारीतच राहिले, म्हणून येशू मान वर करुन त्यांच्याकडे पाहत म्हणाला, ज्याने कधीच पाप केले नाही असा एकतरी मनुष्य येथे आहे काय? निष्पाप मनुष्य या स्त्रीवर पहिला दगड फेकू शकतो.

8     मग येशूने पुन्हा गुडघे टेकले व जमिनीवर लिहू लागला.

9     येशूचे हे शब्द ज्या लोकांनी ऐकले, ते एक एक करुन निघून जाऊ लागले. जे वयस्कर होते ते अगोदर गेले. मग इतर लोक गेले. येशू एकटाच त्या स्त्रीसह तेथे राहिला होता. ती त्याच्यासमोर उभी होती.

10     येशूने पुन्हा वर पाहिले आणि तिला विचारले, बाई, ते सर्व लोक निघून गेले आहेत, त्यातील एकानेही तुला दोषी ठरविले नाही काय?

11     त्या स्त्रीने उत्तर दिले. महाराज, मला कोणीही दोषी ठरविले नाही. मग येशू म्हणाला, मग मीही तुझा न्याय करीत नाही. आता तू जाऊ शकतेस, पण परत पाप करु नकोस.

3. John 8 : 1-11

1     Jesus went unto the mount of Olives.

2     And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.

3     And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,

4     They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.

5     Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?

6     This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.

7     So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.

8     And again he stooped down, and wrote on the ground.

9     And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.

10     When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?

11     She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.

4. रोमकरांस 6: 12-14, 23

12     यासाठी की तुम्ही पापाच्या वाईट वासना पाळाव्यात म्हणून पापाने तुमच्यावर राज्य करु नये.

13     आणि अनीतिची साधने व्हावीत म्हणून तुम्ही आपल्या शरीराचे अवयव पापाच्या स्वाधीन करु नका. त्याऐवाजी तुम्ही जे मरणातून उठविलेले लोक व जे आता जिवंत आहात ते आपणांला देवाच्या स्वाधीन करा. आपल्या शरीराचे अवयव नीतीची साधने व्हावीत म्हणून देवाच्या स्वाधीन करा.

14     पाप तुम्हांवर राज्य करणार नाही. कारण तुम्ही नियमशास्त्राधीन नाही तर देवाच्या कृपेच्या अधीन आहात.

23     कारण पापाची मजुरी मरण आहे. परंतु देवाची ख्रिस्त येशूमध्ये दिलेली मोफत देणगी म्हणजे अनंतकाळचे जीवन आहे.

4. Romans 6 : 12-14, 23

12     Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.

13     Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.

14     For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.

23     For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.

5. योहान 9: 1-3, 6, 7

1     येशू चालला असताना त्याने एक आंधळा मनुष्य पाहिला. हा मनुष्य त्याच्या जन्मापासूनआंधळा होता.

2     येशूच्या शिष्यांनी त्याला विचारले, गुरुजी, हा मनुष्य आंधळा जन्मला. परंतु तो कोणाच्या पापामुळे आंधळा जन्मला? त्याच्या स्वत:च्या का त्याच्या आईवडिलांच्या पापामुळे?

3     येशूने उत्तर दिले, “त्याच्या स्वत:च्या पापामुळे अगर त्याच्या आईवडीलांच्या पापामुळे हा आंधळा झाला नाही. मी याला बरे करताना लोकांना देवाचे सामर्थ्य दाखविता यावे म्हणून हा आंधळा जन्मला.

6     असे बोलल्यानंतर, येशू मातीवर थुंकला. त्याने त्या थुंकीने चिखल केला, आणि त्या चिखलाचा गोळा करुन त्याने त्या माणसाच्या डोळ्यांवर ठेवला.

7     मग येशूने त्या मनुष्याला सांगितले, जाऊन शिलोह तळ्यात डोळे धू. (शिलोह म्हणजे पाठविलेला) म्हणूने तो मनुष्य त्या तळ्यापाशी गेला. त्याने डोळे धुतले आणि तो परत आला, तेव्हा त्याला चांगले दिसू लागले होते.

5. John 9 : 1-3, 6, 7

1     And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.

2     And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?

3     Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.

6     When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,

7     And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.

6. मत्तय 5 : 2, 17, 18

2     आणि त्याने त्यांना शिकविण्यास सरुवात केली. तो म्हणाला,

17     मी नियमशास्त्र किंवा संदेष्ट्याचे लिखाण रद्द करायला आलो आहे असे समजू नका. मी ते रद्द करायला नाही तर परिपूर्ण करायला आलो आहे.

18     मी तुम्हांला सत्य तेच सांगतो की, आकाश आणि पृथ्वीचा शेवट होईपर्यंत नियमशात्रातील एका शब्दात देखील फरक होणार नाही.

6. Matthew 5 : 2, 17, 18

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

17     Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.

18     For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

7. प्रेषितांचीं कृत्यें 4 : 33

33     मोठ्या सामर्थ्याने प्रेषित लोकांना प्रभु येशू मेलेल्यांतून उठला याविषयी साक्ष देत. आणि त्या विश्वासणाऱ्यांवर देवाचा मोठा आशीर्वाद होता.

7. Acts 4 : 33

33     And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus: and great grace was upon them all.

8. प्रेषितांचीं कृत्यें 5: 12, 14-16

12     प्रेषितांनी पुष्कळसे चमत्कार व सामर्थ्यशाली गोष्टी केल्या. सर्व लोकांनी या गोष्टी पाहिल्या. आणि ते सर्व एकचित्ताने शलमोनाच्या द्वारमंडपात जमत असत.

14     आणि किती तरी लोक पुढे येऊन प्रभु येशूवर विश्वास ठेवीत. अशा रीतीने बरेच पुरुष व स्त्रिया येऊन त्यांना मिळाल्या.

15     त्यामुळे पेत्र रस्त्याने जाऊ लागला म्हणजे त्याची सावली रोगी व आजारी लोकांच्यावर पडावी यासाठी लोक त्यांना वाटेवर खाट अगर अंथरुणावर ठेवीत असत.

16     लोक यरुशलेम सभोवतालच्या गावांगावातून येऊ लागले, आणि त्यांचे आजारी व भूतबाधा झालेले लोक यांना ते आणू लागले. तेव्हा ही सर्व माणसे बरी केली गेली.

8. Acts 5 : 12, 14-16

12     And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people; (and they were all with one accord in Solomon’s porch.

14     And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.)

15     Insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them.

16     There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits: and they were healed every one.

9. प्रेषितांचीं कृत्यें 20 : 7-12

7     मग आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे रविवारी आम्ही सर्व भाकर मोडण्यासाठीएकत्र जमलो असताना, पौल त्यांच्याबरोबर बोलू लागला कारण दुसऱ्या दिवशी निघण्याचा त्याचा बेत होता. तो मध्यरात्रीपर्यंत बोलत राहीला.

8     वरच्यामजल्यावरील ज्या खोलीत आम्ही जमा झालो होतो तेथे पुष्कळ दिवे होते.

9     युतुख नावाचा एक तरुण खिडकीत बसला होता. पौल बोलत असताना त्याच्यावर झोपेचा इतका अंमल चढला की, तो तिसऱ्या मजल्यावरुन खाली पडला, जेव्हा त्याला उचलले, तेव्हा तो मेलेला आढळला.

10     पौल खाली गेला व त्याच्यावर ओणवा पडला आणि त्याला आपल्या हातांनी कवेत धरुन म्हणाला, चिंता करु नका! त्याच्यात अजून जीव आहे.

11     मग पौल वर गेला. त्यांने भाकर मोडली व ती खाल्ली. पहाट होईपर्यंत तो त्यांच्याशी बोलला, मग तो गेला.

12     त्या तरुणाला त्यांनी जिवंत असे घरी नेले, त्या सर्वांना फार समाधान झाले.

9. Acts 20 : 7-12

7     And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight.

8     And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together.

9     And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead.

10     And Paul went down, and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves; for his life is in him.

11     When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed.

12     And they brought the young man alive, and were not a little comforted.

10. प्रेषितांचीं कृत्यें 26 : 8

8     देव मेलेल्यांना परत उठवितो, असे तुमच्यापैकी कित्येकांना विश्वास न ठेवण्यासारखे का वाटावे.

10. Acts 26 : 8

8     Why should it be thought a thing incredible with you, that God should raise the dead?

11. लूक 1 : 37

37     कारण देवाला कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही.

11. Luke 1 : 37

37     For with God nothing shall be impossible.विज्ञान आणि आरोग्य


1. 521 : 5-6

जे काही बनविलेले आहे ते देवाचे कार्य आहे आणि सर्व काही चांगले आहे.

1. 521 : 5-6

All that is made is the work of God, and all is good.

2. 519 : 3-6

तो अन्यथा कसा असू शकतो, कारण अध्यात्मिक निर्मिती त्याच्या असीम आत्मनिर्भरतेची आणि अमर शहाणपणाची वाढ, उदंडता होती?

2. 519 : 3-6

How could He be otherwise, since the spiritual creation was the outgrowth, the emanation, of His infinite self-containment and immortal wisdom?

3. 525 : 20-29

सर्व काही चांगले किंवा लायकी, देव केले. जे काही निरर्थक किंवा दु: खी आहे, त्याने केले नाही - म्हणूनच ते अवास्तव आहे. उत्पत्तीच्या विज्ञानात आपण वाचले आहे की त्याने केलेले सर्व काही त्याने पाहिले, "आणि पाहा, ते फार चांगले होते." शारीरिक इंद्रिय अन्यथा घोषित करते; आणि जर आपण सत्याच्या नोंदींप्रमाणेच इतिहासाकडे दुर्लक्ष केले तर पाप आणि मृत्यूची शास्त्रीय नोंद भौतिक इंद्रियांच्या खोट्या निष्कर्षाला अनुकूल आहे. देव, पाप, आजारपण आणि मृत्यू वास्तविकतेपासून वंचित आहेत असे समजावे.

3. 525 : 20-29

Everything good or worthy, God made. Whatever is valueless or baneful, He did not make, — hence its unreality. In the Science of Genesis we read that He saw everything which He had made, "and, behold, it was very good." The corporeal senses declare otherwise; and if we give the same heed to the history of error as to the records of truth, the Scriptural record of sin and death favors the false conclusion of the material senses. Sin, sickness, and death must be deemed as devoid of reality as they are of good, God.

4. 472 : 9-12

आजारपण, पाप आणि मृत्यू, निर्विकार असूनही त्याचा जन्म देवामध्ये होत नाही किंवा त्याच्या सरकारचा नाही. त्याचा कायदा, योग्यरित्या समजला गेला, त्यांचा नाश करतो. येशूने या विधानांचे पुरावे सादर केले.

4. 472 : 9-12

Sickness, sin, and death, being inharmonious, do not originate in God nor belong to His government. His law, rightly understood, destroys them. Jesus furnished proofs of these statements.

5. 11 : 9-21

ख्रिश्चन विज्ञानाच्या शारीरिक उपचारांचा परिणाम आता येशूच्या काळाप्रमाणेच दैवी तत्त्वाच्या क्रियेतून होतो, ज्याआधी पाप आणि रोग मानवी चेतनातील त्यांचे वास्तविकता गमावतात आणि नैसर्गिकरित्या आणि अपरिहार्यपणे अदृश्य झाल्यामुळे प्रकाश आणि पाप सुधारले जाते. . आता, म्हणून या अद्भुत कृत्यांचा उपयोग अलौकिक नाही तर अत्यंत नैसर्गिक आहे. ते इमॅन्युएल किंवा "आमच्याबरोबर देव" चे चिन्ह आहेत - मानवी चेतनामध्ये एक दैवी प्रभाव आणि स्वत: ची पुनरावृत्ती करणे, पूर्वीच्या अभिवचनाप्रमाणे आता आले आहे.

अपहरणकर्त्यांना [अर्थाने] सुटका करण्यासाठी,

आंधळ्यांना दृष्टी मिळावी म्हणून

जखम झालेल्यांना स्वातंत्र्य देण्यास.

5. xi : 9-21

The physical healing of Christian Science results now, as in Jesus' time, from the operation of divine Principle, before which sin and disease lose their reality in human consciousness and disappear as naturally and as necessarily as darkness gives place to light and sin to reformation. Now, as then, these mighty works are not supernatural, but supremely natural. They are the sign of Immanuel, or "God with us," — a divine influence ever present in human consciousness and repeating itself, coming now as was promised aforetime,

To preach deliverance to the captives [of sense],
And recovering of sight to the blind,
To set at liberty them that are bruised.

6. 206 : 26-31

देव आजारपण आणि मृत्यू पाठवण्याऐवजी, त्यांचा नाश करतो आणि अमरत्व आणतो. सर्वज्ञानी आणि असीम मनाने सर्व केले आणि सर्व समाविष्ट केले. हे मन चूक करीत नाही आणि नंतर त्या सुधारित करते. देव माणसाला पाप करायला, आजारपणात किंवा मरणाला कारणीभूत ठरत नाही.

6. 206 : 26-31

Instead of God sending sickness and death, He destroys them, and brings to light immortality. Omnipotent and infinite Mind made all and includes all. This Mind does not make mistakes and subsequently correct them. God does not cause man to sin, to be sick, or to die.

7. 302 : 8-13, 19-24

जेव्हा देव सर्व काही आणि सदासर्वकाळ त्याच्या अस्तित्वात असतो तेव्हा मनुष्याने जे काही खरे आहे ते गमावले पाहिजे हे अशक्य आहे. मनाने महत्त्वाचे आहे ही कल्पना आहे आणि तथाकथित सुख आणि वेदना, जन्म, पाप, आजारपण आणि पदार्थांचा मृत्यू ही वास्तविक आहे, ही नश्वर विश्वास आहे; आणि हा विश्वास कायमचा नाहीसा होतो.

पिता परिपूर्ण असल्याप्रमाणेच मनुष्याला परिपूर्ण असण्याचे विज्ञान देखील सांगते, कारण अध्यात्म मनुष्याचा आत्मा, किंवा मन हा सर्व सृष्टीचा दैवी तत्त्व आहे, आणि कारण हा खरा मनुष्य आत्म्याद्वारे ज्ञानाऐवजी राज्य करतो, आत्म्याच्या नियमाद्वारे नव्हे तर पदार्थांच्या तथाकथित नियमांद्वारे.

7. 302 : 8-13, 19-24

It is impossible that man should lose aught that is real, when God is all and eternally his. The notion that mind is in matter, and that the so-called pleasures and pains, the birth, sin, sickness, and death of matter, are real, is a mortal belief; and this belief is all that will ever be lost.

The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

8. 207 : 10-14

वाईट सर्वोच्च नाही; चांगले असहाय्य नाही; तसेच तथाकथित कायदा महत्त्वाचे नसतात आणि आत्मा हा नियम गौण असतो. या धड्याशिवाय आपण परिपूर्ण पित्याकडे किंवा मनुष्याच्या दैवी तत्त्वाकडे दुर्लक्ष करतो.

8. 207 : 10-14

Evil is not supreme; good is not helpless; nor are the so-called laws of matter primary, and the law of Spirit secondary. Without this lesson, we lose sight of the perfect Father, or the divine Principle of man.

9. 147 : 32-6

येशू कधीही रोगापेक्षा धोकादायक किंवा बरे करणे इतके कठीण नव्हते. जेव्हा त्याचे विद्यार्थी त्यांच्याकडे एखादे प्रकरण बरे करण्याचा अयशस्वी ठरला तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “हे अविश्वासू पिढी,” म्हणजे बरे करण्याची आवश्यक शक्ती माइंडमध्ये असल्याचे सूचित करते. त्याने कोणतेही औषध लिहून दिले नाही, भौतिक कायद्यांचे पालन करण्यास नकार दिला, परंतु त्यांनी थेट उल्लंघन केले.

9. 147 : 32-6

Jesus never spoke of disease as dangerous or as difficult to heal. When his students brought to him a case they had failed to heal, he said to them, "O faithless generation," implying that the requisite power to heal was in Mind. He prescribed no drugs, urged no obedience to material laws, but acted in direct disobedience to them.

10. 476 : 32-4

येशूने विज्ञानात एक परिपूर्ण मनुष्य पाहिले, जो त्याला पापी मनुष्य देहासारखे दिसतो. या परिपूर्ण माणसामध्ये तारणकर्त्याने देवाचे स्वतःचे प्रतिरूप पाहिले आणि मनुष्याच्या या दृष्टिकोनातून आजारी लोकांना बरे केले.

10. 476 : 32-4

Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick.

11. 26 : 14-18, 28-30

दैवी सत्य, जीवन आणि प्रेमाने येशूला पाप, आजारपण आणि मृत्यू यावर अधिकार दिला. देव काय आहे आणि मनुष्यासाठी त्याने काय केले हे सिद्ध करणे हे त्यांचे लक्ष्य होते आकाशाचे प्राणी प्रकट करणे.

आमच्या मास्टरने कोणताही सिद्धांत, सिद्धांत किंवा विश्वास शिकविला नाही. त्याने शिकवलेल्या आणि सराव केलेल्या सर्व वास्तवांचे दैवी तत्व होते.

11. 26 : 14-18, 28-30

Divine Truth, Life, and Love gave Jesus authority over sin, sickness, and death. His mission was to reveal the Science of celestial being, to prove what God is and what He does for man.

Our Master taught no mere theory, doctrine, or belief. It was the divine Principle of all real being which he taught and practised.

12. 231 : 20-29

स्वत: ला पापापेक्षा वरचढ ठरविणे म्हणजे कारण देवानेच तुम्हाला त्यापेक्षा श्रेष्ठ केले आहे आणि मनुष्यावर शासन केले आहे, ही खरी शहाणपणा आहे. पापाची भीती बाळगणे म्हणजे प्रेमाची शक्ती आणि मनुष्याशी देवाशी संबंध असण्याचे दैवी विज्ञान याचा गैरसमज करणे - त्याच्या सरकारवर शंका घेणे आणि त्याच्या सर्वशक्तिमान काळजीवर अविश्वास ठेवणे. स्वत: ला आजारपण आणि मृत्यूपेक्षा श्रेष्ठ मानणे तितकेच शहाणपणाचे आहे आणि ते दैवी विज्ञानाच्या अनुषंगाने आहे. जेव्हा आपण देवाला पूर्णपणे समजता आणि ते त्याच्या निर्मितीचा भाग नसतात तेव्हा त्यांना भीती बाळगणे अशक्य आहे.

12. 231 : 20-29

To hold yourself superior to sin, because God made you superior to it and governs man, is true wisdom. To fear sin is to misunderstand the power of Love and the divine Science of being in man's relation to God, — to doubt His government and distrust His omnipotent care. To hold yourself superior to sickness and death is equally wise, and is in accordance with divine Science. To fear them is impossible, when you fully apprehend God and know that they are no part of His creation.

13. 494 : 30-3

आमच्या मास्टरने भुते काढली आणि आजारी लोकांना बरे केले. त्याच्या अनुयायांबद्दलही असे म्हटले पाहिजे की त्यांनी स्वत: व इतरांपासून भीती व सर्व वाईट गोष्टी काढून टाकल्या आणि आजारी लोकांना बरे केले. देव मनुष्यांद्वारे आजारी लोकांना बरे करील, जेव्हा जेव्हा माणूस देवाचे राज्य असेल. एकोणीस शतकांपूर्वी झालेल्या सत्यतेमुळे सत्य आता चुकून बाहेर पडते.

13. 494 : 30-3

Our Master cast out devils (evils) and healed the sick. It should be said of his followers also, that they cast fear and all evil out of themselves and others and heal the sick. God will heal the sick through man, whenever man is governed by God. Truth casts out error now as surely as it did nineteen centuries ago.

14. 495 : 6-16

जर आजारपण सत्य असेल किंवा सत्याची कल्पना असेल तर आपण आजाराचा नाश करू शकत नाही आणि प्रयत्न करणे हास्यास्पद ठरेल. मग आजारपण आणि चुकांचे वर्गीकरण करा जसे आपल्या मास्टरने, आजारी विषयी बोलताना, "ज्याला सैतानाने बाध्य केले आहे" आणि मानवी विश्वासावर विश्वास ठेवून जीवन देणा power्या सत्यात दोष देण्याचे एक सार्वभौमिक औषध शोधले, जे एक तुरूंग उघडते. ज्यासाठी दारे बांधलेले आहेत आणि बंदिवानांना शारीरिक आणि नैतिकदृष्ट्या मुक्त सेट करते.

जेव्हा आजारपण किंवा पापाचा भ्रम आपल्याला मोहित करतो तेव्हा देव आणि त्याच्या कल्पनेवर स्थिरपणे चिकटून राहा. त्याच्या समानतेशिवाय इतर काहीही आपल्या विचारात टिकू देऊ नका.

14. 495 : 6-16

If sickness is true or the idea of Truth, you cannot destroy sickness, and it would be absurd to try. Then classify sickness and error as our Master did, when he spoke of the sick, "whom Satan hath bound," and find a sovereign antidote for error in the life-giving power of Truth acting on human belief, a power which opens the prison doors to such as are bound, and sets the captive free physically and morally.

When the illusion of sickness or sin tempts you, cling steadfastly to God and His idea. Allow nothing but His likeness to abide in your thought.

15. 391 : 7-9

रोगाच्या अनिवार्य किंवा प्रगत अवस्थेत अंध आणि शांत सबमिशन करण्याऐवजी त्यांच्याविरूद्ध बंडखोरी वाढवा.

15. 391 : 7-9

Instead of blind and calm submission to the incipient or advanced stages of disease, rise in rebellion against them.

16. 390 : 20-26

पापाचा किंवा आजाराचा कोणताही दावा विचारात घेऊ नका. ते कायमस्वरूपी दृढ निश्चय करून डिसमिस करा की ते अवैध आहे, कारण आपणास माहित आहे की देव पापापेक्षा आजारपणाचा लेखक नाही. पाप किंवा आजारपण यापैकी एखाद्याची गरज भागविण्याचा आपला कोणताही कायदा नाही, परंतु त्या गरजेला नकार देऊन आजारी लोकांना बरे करण्याचा आपल्याकडे दैवी अधिकार आहे.

16. 390 : 20-26

Suffer no claim of sin or of sickness to grow upon the thought. Dismiss it with an abiding conviction that it is illegitimate, because you know that God is no more the author of sickness than He is of sin. You have no law of His to support the necessity either of sin or sickness, but you have divine authority for denying that necessity and healing the sick.

17. 393 : 8-15

माइंड हा शारीरिक संवेदनांचा स्वामी आहे आणि तो आजारपण, पाप आणि मृत्यूवर विजय मिळवू शकतो. ईश्वराने दिलेल्या अधिकाराचा उपयोग करा. आपल्या शरीरावर ताबा घ्या आणि त्याच्या भावना आणि कृतीवर नियंत्रण ठेवा. चांगल्या गोष्टी विपरीत असलेल्या सर्व गोष्टींचा प्रतिकार करण्यासाठी आत्म्याच्या सामर्थ्याने उठा. देवाने माणसाला यासाठी सक्षम केले आहे आणि मनुष्याने दिलेले सामर्थ्य व सामर्थ्य कशानेही कमकुवत होऊ शकत नाही.

17. 393 : 8-15

Mind is the master of the corporeal senses, and can conquer sickness, sin, and death. Exercise this God-given authority. Take possession of your body, and govern its feeling and action. Rise in the strength of Spirit to resist all that is unlike good. God has made man capable of this, and nothing can vitiate the ability and power divinely bestowed on man.


दैनिक कर्तव्यें

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे!

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम

द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून, समुपदेशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्कता

आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चर्च मॅन्युअल, अनुच्छेद आठवा, विभाग. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████